ซ่อน
แสดง

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.ธรรมศาสตร์ 7 โครงการ รวมทุกวิทยาเขต []

วิว
       สวัสดีค่ะ อัปเดตข่าวรับตรงวันนี้ ต้องรีบบอกน้องๆ เลยว่า ม.ธรรมศาสตร์ ก็กำลังเปิดรับตรงรอบ 2 โควตาอยู่จ้า โดยมีทั้งหมด 7 โครงการ รวมคณะแพทย์ก็เป็น 8 โครงการ มีคณะเปิดรับเยอะมากๆ ทั้งศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา ดูรายละเอียดตรงนี้แล้ว อย่าลืมไปอ่านรายละเอียดฉบับเต็ม เพื่อดูคุณสมบัติเพิ่มเติมด้วยนะคะ^^

TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.ธรรมศาสตร์ 7 โครงการ รวมทุกวิทยาเขต

1. โควตาพื้นที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
       1. นิติศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
       2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มธ.ลำปาง)
       3. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH (มธ.พัทยา)
       4. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (มธ.ลำปาง)
       5. สาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ลำปาง)
       6. ว.สหวิทยาการ  (มธ.ลำปาง) โครงการพิเศษ
  
ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
       1. นิติศาสตร์
          - อยู่ ม. 6 ในโรงเรียนที่อยู่ใน 17 จว.ภาคเหนือ และ 20 จว.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
       2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          - อยู่ ม.6 ในโรงเรียนที่อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
          - GPAX > 3.00
      3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
          - อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า, ปวช. ช่างอุตสาหกรรม ศึกษาอยู่ในภาคตะวันออก 7 จว.
          - GPAX>2.50
     4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม
         - อยู่ ม. 6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า, ปวช. ในโรงเรียนที่อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
         - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
     5. คณะสาธารณสุขศาสตร์
         - อยู่ ม. 6, เด็กซิ่ว ในโรงเรียนที่อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
         - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
     6. วิทยาลัยสหวิทยาการ
         - อยู่ ม. 6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า, ปวช. กศน. ในโรงเรียนที่อยู่ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ยกเว้นสาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ ไม่รับ ปวช. กศน.
         - GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  
ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท/สาขา
  
ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ GAT PAT, 9 วิชาสามัญ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
  
ทดสอบ Icon ปฏิทินรับสมัคร
     4 - 26 ก.พ. 62    เปิดรับสมัคร
     4 - 27 ก.พ. 62    ชำระเงินค่าสมัคร
           5 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          10 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
          24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
   24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
          27 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก

2.โครงการนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ + ทุน
   ทดสอบ Icon คณะ/สาขาที่เปิดรับ
      1. นิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ นิติศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
      2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      3. รัฐศาสตร์
      4. เศรษฐศาสตร์
      5. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และ สังคมสงเคราห์ศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
      6. ศิลปศาสตร์
      7 วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
      8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
      10. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      11. วิศวกรรมศาสตร์
      11. สหเวชศาสตร์
      12. พยาบาลศาสตร์
      13. ศิลปกรรมศาสตร์  (ศูนย์รังสิต) และ ศิลปกรรมศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
      14. สาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ  สาธารณสุขศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
      15. วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (มธ.ศูนย์ลำปาง)
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. อยู่ ม.6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จว.ชายแดนใต้ จ.ปัตตานี จ.ยะลา และ จ.นราธิวาส
      2. มีฐานะครอบครัวยากจน โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ไม่หักค่าใช้จ่าย รวมไม่เกิน 240,000 บาท/ปี
      3. มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
      4. ต้องได้คะแนนรวม O-NET ไม่ต่ำกว่า 25%
      5. ผู้สมัคร และบิดา/มารดา/ผู้ออกค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า  1 ปี ณ วันที่สมัคร ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
      6.มีคุณสมบัติเฉพาะตามคณะที่กำหนด (อ่านเพิ่มเติมในระเบียบการหน้า 5-7)
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon GPAX 30%
     ทดสอบ Icon ทักษะของนักเรียน/ Portfolio / ข้อมูลกิจกรรม 70%
   ทดสอบ Icon ปฏิทินการรับสมัคร
           4 - 26 ก.พ. 62    เปิดรับสมัคร
           4 - 27 ก.พ. 62    ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์
 8, 15, 22, 28 ก.พ. 62    ตรวจสอบผลการส่งเอกสารของโรงเรียน
               24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้่ผ่านการคัดเลือก
         24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์่ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
               27 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

3. โครงการนักศึกษาพิการ
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
      1. นิติศาสตร์
      2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      3. รัฐศาสตร์
      4. เศรษฐศาสตร์
      5. ศิลปศาสตร์
      6. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
      7. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      9. วิศวกรรมศาสตร์
      10. สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
      11. ทันตแพทยศาสตร์
      12. ศิลปกรรมศาสตร์
      13. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
      14. สาธารณสุขศาสตร์
      15. เภสัชศาสตร์
      16. วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
      17. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
      18. วิทยาลัยนวัตกรรม
      19. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. อยู่ ม.6, เทียบเท่า, เด็กซิ่ว
      2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ม. 6 ใช้ 5 เทอม เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม) (บางคณะอาจกำหนด GPAX สูงกว่านี้ ดูเพิ่มเติมในคุณสมบัติเฉพาะ)
      3. มีคุณสมบัติเฉพาะคณะตรงตามที่คณะกำหนด (ดูระเบียบการหน้า 4-7)
   ทดสอบ Icon เกณฑ์คัดเลือก
     ทดสอบ Icon คะแนนสอบข้อเขียน หรือ สอบวิชาเฉพาะ
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
     ทดสอบ Icon ผลการตรวจร่างกายและผลทดสอบสุขภาพจิต
   ทดสอบ Icon กำหนดการ
      4 - 7 ก.พ. 62    ยื่นใบสมัครที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต
         25 ก.พ. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
           9 มี.ค. 62    สอบข้อเขียน
         29 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
   ทดสอบ Icon รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

4. โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับ
      1. นิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ นิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
      2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      3. รัฐศาสตร์
      4. เศรษฐศาสตร์
      5. สังคมสงเคราะห์ (ศูนย์รังสิต) และ สังคมสงเคราะห์ (ศูนย์ลำปาง)
      6. ศิลปศาสตร์
      7. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
      8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์รังสิต) และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ลำปาง)
      10. วิศวกรรมศาสตร์
      11. สหเวชศาสตร์
      12. พยาบาลศาสตร์
      13. ศิลปกรรมศาสตร์
      14. สาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ สาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
      15. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. ผู้สมัครต้องมีฐานะครอบครัวยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท/ปี
      2. มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
      3. มีคะแนน O-NET รวมไม่ต่ำกว่า 25%
      4. มีคุณสมบัติตรงตามพื้นที่ดำเนินการ คือ
         - พื้นที่ 38 จังหวัด > ศึกษาอยู่ ม.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 38 จังหวัดตามที่กำหนด และ ผู้สมัคร และบิดา/มารดา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ใน ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่ 38 จังหวัด
        - พื้นที่ กทม. > ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. และ ผู้สมัคร และบิดา/มารดา มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่สมัคร ภายในพื้นที่ กทม. และต้องอาศัยในเขตชุมชนแออัดหรือหรือมีลักษณะแออัด

 
TCAS 62 รอบ 2 : โควตา ม.ธรรมศาสตร์ 7 โครงการ รวมทุกวิทยาเขต

      5. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนด (ดูระเบียบการหน้า 8-9)
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon โรงเรียนคัดผู้สมัคร ไม่เกินจำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนชั้น ม.6 และทำการสมัครผ่านระบบของมหาวิทยาลัย
     ทดสอบ Icon พิจารณา GPAX 30%
     ทดสอบ Icon ทักษะของนักเรียน / Portfolio / ข้อมูลกิจกรรม 70%
     ทดสอบ Icon ลงพื้นที่สำรวจภูมิลำเนา/ที่อยู่ของผู้สมัคร โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
     ทดสอบ Icon มีผลคะแนน O-NET รวมไม่ต่ำกว่า 25%
   ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
      4 - 26 ก.พ. 62    เปิดรับสมัคร
      4 - 27 ก.พ. 62    โรงเรียนรวบรวมส่งใบสมัครตามแบบฟอร์ม 1 และ 2 และเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์
          24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
    24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริงเฮาส์
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

5. โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
      1. นิติศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ นิติศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
      2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      3. รัฐศาสตร์
      4. เศรษฐศาสตร์
      5. สังคมสงเคราะห์ (ศูนย์รังสิต) และ สังคมสงเคราะห์ (ศูนย์ลำปาง)
      6. ศิลปศาสตร์
      7. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
      8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์รังสิต) และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์ลำปาง)
      10. วิศวกรรมศาสตร์
      11. แพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
      12. สหเวชศาสตร์
      13. พยาบาลศาสตร์
      14. ศิลปกรรมศาสตร์
      15. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
      16. สาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ สาธารณสุขศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
      17. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)
      18. ทันตแพทยศาสตร์
      19. เภสัชศาสตร์
      20. วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
      21. วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์)
      22. วิทยาลัยสหวิทยาการ (ท่าพระจันทร์) และวิทยาลัยสหวิทยาการ (ศูนย์ลำปาง)
      23. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. เป็นผู้ทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสาในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
      2. อยู่ ม.6 / เด็กซิ่ว โดยมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
      3. มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกำหนด (ดูระเบียบการหน้า 4-7)
   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร จากการทำกิจกรรมด้านพลเมืองจิตอาสา หรือ ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อเข้าค่ายทำกิจกรรมพลเมืองอาสาต่อไป
     ทดสอบ Icon เข้าค่ายฯ เพื่อพิจารณาการลงมือแก้ปัญหาด้วยตนเอง
     ทดสอบ Icon พิจารณา GAT PAT / วิชาสามัญ / O-NET และ กสพท. แทนการสอบข้อเขียน
   ทดสอบ Icon กำหนดการ
          4 - 26 ก.พ. 62    รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
          4 - 27 ก.พ. 62    ชำระเงิน
   28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62    ยื่นคำร้องทักท้วงสถานะการสมัคร กรณีที่ไม่ถูกต้อง
               26 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมพลเมืองจิตอาสา
           5 - 6 เม.ย. 62    เข้าค่ายเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตย
              24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
        24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

6. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
      1. นิติศาสตร์
      2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      3. รัฐศาสตร์
      4. เศรษฐศาสตร์
      5. สังคมสงเคราะห์
      6. ศิลปศาสตร์
      7. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
      8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      10. วิศวกรรมศาสตร์
      11. แพทยศาสตร์ หลักสูตรการแพทย์แผนไทย
      12. สหเวชศาสตร์
      13. ทันตแพทยศาสตร์
      14. พยาบาลศาสตร์
      15. ศิลปกรรมศาสตร์
      16. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
      17. สาธารณสุขศาสตร์
      18. เภสัชศาสตร์
      19. วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
      20. สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (นานาชาติ)
      21. วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์)
      22. วิทยาลัยสหวิทยาการ
      23. วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
      24. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
      25. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. อยู่ ม.6 สายสามัญ ของโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี นครนายก สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง ลพบุรี
      2. มี GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
      3. มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่คณะกำหนด
   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon ผลคะแนน GAT PAT
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon กำหนดการสมัคร
        4 - 26 ก.พ. 62    รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
        4 - 27 ก.พ. 62    ชำระค่าสมัคร
 27 ก.พ. - 1 มี.ค. 62    ผู้สมัครทักท้วงสถานะการสมัครในกรณีไม่ถูกต้อง
              5 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
            10 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
            24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
     24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

7. โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา
   ทดสอบ Icon คณะที่เปิดรับสมัคร
      1. นิติศาสตร์
      2. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      3. รัฐศาสตร์
      4. เศรษฐศาสตร์
      5. สังคมสงเคราะห์
      6. ศิลปศาสตร์
      7. วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
      8. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
      9. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      10. วิศวกรรมศาสตร์
      11. สหเวชศาสตร์
      12. พยาบาลศาสตร์
      13. ศิลปกรรมศาสตร์
      14. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
      15. สาธารณสุขศาสตร์
      16. วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
      17. วิทยาลัยนวัตกรรม (ท่าพระจันทร์)
   ทดสอบ Icon คุณสมบัติผู้สมัคร
      1. อยู่ ม.6, เด็กซิ่ว, เทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศเทียบเท่าชั้น ม.ปลาย
      2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ม.6 ใช้ 5 เทอม, เด็กซิ่วใช้ 6 เทอม) ส่วนผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศเทียบเท่าชั้น ม.ปลาย ต้องมีคะแนนมาตรฐานสากล เช่น IGCSE "O", AS หรือ A Level, IB, NCEA หรือวุฒิ GED
      3. มีคะแนนเฉลี่ย GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (75 คะแนน)
      4. มีประวัติผลงานความสามารถดีเด่นทางกีฬาตามชนิดและรางวัลที่กำหนด (ดูระเบียบการหน้า 4) โดยพิจารณาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 - 26 กุมภาพันธ์ 2562
   ทดสอบ Icon เกณฑ์การคัดเลือก
     ทดสอบ Icon พิจารณาคุณสมบัติ โดยดูประวัติผลงานด้านกีฬา
     ทดสอบ Icon คะแนน GAT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (75 คะแนน)
     ทดสอบ Icon ทดสอบความสามารถทางกีฬา
     ทดสอบ Icon สอบสัมภาษณ์
   ทดสอบ Icon ค่าสมัคร 200 บาท
  
ทดสอบ Icon ค่าทดสอบความสามารถทางกีฬา 300 บาท
   ทดสอบ Icon กำหนดการรับสมัคร
      4 - 26 ก.พ. 62    สมัครผ่านระบบออนไลน์
      4 - 27 ก.พ. 62    ชำระเงิน
             7 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางกีฬา
      9 - 10 มี.ค. 62    ทดสอบความสามารถทางกีฬา
           28 มี.ค. 62    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
            1 เม.ย. 62    สอบสัมภาษณ์
          24 เม.ย. 62    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
   24 - 25 เม.ย. 62    ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
   ทดสอบ Icon ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=mint

พี่มิ้นท์ - ผู้เขียน

พี่สาวใจเย็น ผู้เกิดมาในแอดมิชชั่นยุคแรก แต่เข้าใจ TCAS มากกว่า

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#TCAS #TCAS รอบ 2 #โควตา รอบ 2 #โควตา ม.ธรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ #เกณฑ์ TCAS รอบ 2 #TCAS รอบ 2 ม.ธรรมศาสตร์ #TCAS มธ. #ธรรมศาสตร์ช้างเผือก

บทความที่นิยมอ่านต่อ

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?