ซ่อน
แสดง

รู้หรือไม่? นอกจากสาขาโบราณคดีที่ทำให้เกศสุรางค์รู้อดีต “คณะโบราณคดี” มีสาขาอะไรอีกบ้าง []

วิว
รู้หรือไม่? นอกจากสาขาโบราณคดีที่ทำให้เกศสุรางค์รู้อดีต “คณะโบราณคดี” มีสาขาอะไรอีกบ้าง

          สวัสดีค่ะ กระแสละคร #บุพเพสันนิวาส กำลังมาแรง ไม่ใช่แค่เพียงความน่ารักของคุณพี่ขุนเดชและแม่หญิงการะเกดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จนทำให้มีคนแห่สมัครเข้าคณะโบราณคดีตามแม่หญิงการะเกดกันอย่างล้นหลาม

          ว่าแต่ ออเจ้าทั้งหลายรู้หรือไม่ว่า
คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้าง นอกจากสาขาโบราณคดีแล้ว คณะโบราณคดีก็มีสาขาอื่นอีก อยากรู้แล้วใช่หรือไม่ งั้นก็ตามมาเลย :)
 
รู้หรือไม่? นอกจากสาขาโบราณคดีที่ทำให้เกศสุรางค์รู้อดีต “คณะโบราณคดี” มีสาขาอะไรอีกบ้าง

ประวัติคณะโบราณคดี
          คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2498 เริ่มแรกมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตครูอาจารย์ นักโบราณคดี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองโบราณคดีของกรมศิลปากร โดยเป็นหลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี มีนักศึกษาเพียง 6 คือ เป็น ชาย 3 คน และหญิง 3 คน

          ต่อมาปี พ.ศ. 2504 คณะโบราณคดีได้ขยายการศึกษาไปถึงขั้นปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) แบ่งเป็น 4 ภาควิชา คือ ภาควิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชาภาษาตะวันตก

          และเมื่อปี พ.ศ. 2517 มีการปรับหลักสูตรใหม่ทั้งหมด ขยายการเรียนการสอนเป็น 7 สาขาวิชา และเปิดสอนทั้งหลักสูตรปริญญาตรี โท และเอก เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพที่สามารถเข้าใจและรักษาโบราณวัตถุโบราณสถานของชาติไว้ ซึ่งโบราณวัตถุสถานเหล่านั้นถือว่าเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาติไทยต่อไปในอนาคต


ภาควิชา/สาขา ที่เปิดสอน
          ปัจจุบัน คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 ภาควิชา โดยมีสาขาย่อยๆ ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกัน รายละเอียดคร่าวๆ ดังนี้

ภาควิชาโบราณคดี
          เป็นสาขาที่เก่าแก่สุดตั้งแต่สมัยเตรียมคณะโบราณคดี โรงเรียนศิลปศึกษา(เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) ในสาขานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญทางด้านโบราณคดี ครูอาจารย์ นักโบราณคดี และบุคลากรที่จะออกไปปฏิบัติงานทางด้านนี้ เพราะฉะนั้นจะเจาะลึกไปที่การเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติ ที่จะเชื่อมโยงไปถึงโบราณสถาน-โบราณวัตถุที่หลงเหลือ เพื่อรักษา เผยแพร่ความรู้ และดูแลให้คงอยู่สืบต่อไป

ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
          เป็นสาขาที่เรียนเฉพาะทางไปเลยในด้านของประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโดยตรง โดยเฉพาะทางด้านศิลปกรรม เจาะลึกลงไปด้านหลักฐานทางศิลปกรรม ที่จะเชื่อมโยงให้เข้าใจเกี่ยวกับคน ทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ ซึ่งสาขานี้มีส่วนช่วยในด้านการท่องเที่ยวด้านโบราณสถาน-โบราณวัตถุอีกด้วย
 
รู้หรือไม่? นอกจากสาขาโบราณคดีที่ทำให้เกศสุรางค์รู้อดีต “คณะโบราณคดี” มีสาขาอะไรอีกบ้าง

ภาควิชามานุษยวิทยา
          ภาควิชามานุษยวิทยา เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์เพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่น โดยเน้นการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่างและเข้าใจสังคมวัฒนธรรม ตามบริบทเงื่อนไขเฉพาะพื้นที่ เริ่มศึกษาตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยา เพื่อการสร้างทักษะและความสามารถทางด้านการวิจัย ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ ชุมชน สังคมและผู้คนได้

ภาควิชาภาษาตะวันออก
          นอกจากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมาของชาติแล้ว ยังมีอีกสิ่งที่เป็นรากฐานสำคัญเลยก็คือจารึก สาขาวิชาภาษาตะวันออก เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร การอ่านจารึกและอักษรโบราณชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้สามารถศึกษาเรื่องราวความเป็นมาในอดีต รวมทั้งการพัฒนาทางความคิดและภูมิปัญญาของคนในอดีตอีกด้วย

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
          นอกจากมีสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับภาษาตะวันออกแล้ว ยังมีภาควิชาภาษาตะวันตกที่เปิดสอนอีก 2 สาขา คือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม รวมทั้งมีศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้วย

ภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
          ต่อที่สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ที่เป็นหนึ่งในสาขาของภาควิชาภาษาตะวันตก ภาษาฝรั่งเศสนับว่าเป็นอีกภาษาที่มีความสำคัญมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน (นึกถึงหน้าออกพระฤทธิ์กำแหงไว้) สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศส รวมถึงความเข้าใจ ทัศนคติ ปรัชญาการดำรงชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศฝรั่งเศส เพื่อช่วยพัฒนาความคิดและวิจารณญาณ มีการเปรียบเทียบและนำมาสร้างสรรค์ ปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย

          เรื่องของโบราณคดีไม่ได้มีแค่แขนงเดียว แต่ยังมีการแตกสาขายิบย่อยไปอีก เพื่อศึกษาแต่ละด้านอย่างเชี่ยวชาญ การเรียนในสายโบราณคดีจึงเป็นอีกหนึ่งสาขาที่จะช่วยในการดูแล รักษา และเผยแพร่ความเป็นมาของชาติ ให้รุ่นต่อๆ ไปได้รับรู้ ในสัปดาห์หน้าพี่แป้งจะมีบทความอะไรมาฝากเกี่ยวกับคณะโบราณคดี รอติดตามกันนะคะ
 
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร
www.archae.su.ac.th

 
https://www.dek-d.com/content/listwriter.php?writer=paeng

พี่แป้ง - ผู้เขียน

นักข่าวสายรับตรง พร้อมเสิร์ฟข่าวสอบเข้าทุกมหา'ลัย เติมพลังได้จากชาเย็นหวานน้อย

[ดูผลงานที่ผ่านมา]

#คณะโบราณคดี #โบราณคดี #ประวัติศาสตร์ศิลปะ #ภาควิชาภาษาตะวันออก #ภาควิชาภาษาตะวันตก #คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร #ม.ศิลปากร

บทความที่นิยมอ่านต่อ

ยอดถูกใจสูงสุด

แสดงความคิดเห็น

บทความที่เปิดอ่านล่าสุด

ไม่มีบทความที่เปิดอ่านล่าสุด
เกี่ยวกับเรา ติดต่อ แจ้งปัญหา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป
ต้องการรับการแจ้งเตือนบทความใหม่ของหมวด ไหม?