ซ่อน
แสดง

Tcas62 ถามเกีายวกับการสละสิทธิ์ [ยินดีให้แชร์]

วิว
ถ้าอยากถามว่า ผมยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ไปแล้ว แล้วสมัครรอบที่ 4 ได้ไหมครับ หรือต้องสละสิทธิ์ ไม่เอาในรอบที่ 3
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

1 ความคิดเห็น

  • ถูกลบเนื่องจาก:
   อานนท์
   Guest IP
   #1
   ยอดถูกใจสูงสุด เลือกโดยทีมงาน เลือกโดย จขกท. ปักหมุดความเห็นนี้

   ต้องสละสิทธิ์ของรอบ 3 ที่เราได้กดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วก่อนถึงจะสมัครรอบ 4 ได้


   การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS

   1. การยืนยันสิทธิ์

   ผู้สมัครเข้ามาใช้งานในระบบเพื่อตรวจสอบรายชื่อตนเองว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในแต่ละรอบหรือไม่

   1.1 การยืนยันสิทธิ์สําหรับการสมัคร รอบที่ 1 รอบที่ 2 และ รอบที่ 5 ในระบบ

   1.1.1 ระบบเปิดใหผู้สมัครเข้ามายืนยันสิทธิ์ในช่วง

   เวลาที่กําหนด

   1.1.2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ตนเองไดร้บการคัด

   เลือกใหเ้ข้าศึกษาได้เพียงสาขาวิชาเดียว

   1.1.3 กด “ยืนยันสิทธิ์” โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล

   หรือเบอร์มือถือด้วยระบบ OTP

   1.1.4 ถ้าผู้สมัครได้กด “ยืนยันสิทธิ์" เข้าศึกษาใน

   สาขาวิชาหนึ่งไปแล้ว และต้องการเปลี่ยน

   สาขาวิชาที่ยืนยันสิทธิ์ ผู้สมัครสามารถทํา

   การเปลี่ยนแปลงได้อีกเพียง 2 ครั้งเท่านั้น

   จนถึงเวลาปิดระบบการให้ยืนยันสิทธิ์ (นับ

   รวมจํานวนครั้งที่กด “ยืนยันสิทธิ์” ได้สูงสุด 3

   ครั้ง) โดยระบบจะนับเป็นหนึ่งครั้งของการ

   ยืนยันสิทธิ์

   1.1.5 ถ้าผู้สมัครไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในสาขา

   วิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ยืนยัน

   สิทธิ์” และยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือเบอร์

   มือถือด้วยระบบ OTP

   1.1.6 ถ้าผู้สมัครไม่กด “ยืนยันสิทธ์" หรือ “ไม่

   ยืนยันสิทธิ์" ภายในช่วงเวลาที่กําหนด จะ

   ถือ ว่า ผู้สมัครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้า

   ศึกษา และไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขา

   วิชาที่ได้รับคัดเลือกซึ่งจะขอใช้สิทธิ์เข้า

   ศึกษาภายหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไม่ได้

   2. การสละสิทธิ์

   ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ต้องการไปแล้ว ต้องการที่จะขอสละสิทธิ์ที่ได้ยืนยันไปแล้ว

   สามารถเข้าระบบเพื่อขอสละสิทธิ์ได้

   2.1 ระบบเปิดให้ผู้สมัครสามารถสละสิทธิ์ได้ในช่วง

   เวลาที่กำหนด

   2.2 กด “สละสิทธิ์" โดยยืนยันตัวตนผ่านอีเมล หรือ

   เบอร์มือถือด้วยระบบ OTP

   2.3 หากพ้นกําหนดช่วงเวลาของการสละสิทธิ์ ผู้สมัคร

   ไม่สามารถขอสละสิทธิ์ได้ ต้องรอช่วงเวลาที่

   ระบบเปิดให้ดําเนินการสละสิทธิ์ในช่วงถัดไป

   2.4 ผู้สมัครไม่สามารถขอยกเลิกการสละสิทธิ์ภายหลัง

   จากที่ได้สละสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

   3. การคืนสิทธิ์

   สถาบันอุดมศึกษา มอบอํานาจให้ ทปอ. ดําเนินการคืนสิทธิ์ในระบบได้ทันทีที่ผู้สมัครดําเนินการผ่านระบบในช่วงเวลาที่กำหนด

   3.1 ระบบออกแบบให้มีการคืนสิทธิ์โดยอัตโนมัติ

   ภายในช่วงเวลาที่กําหนด

   3.2 ผู้สมัครที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว สามารถขอ

   สละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษาผ่านระบบได้ภายในช่วง

   เวลาที่กําหนด

   3.3 สถาบันอุดมศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้

   ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาและรายชื่อผู้สละสิทธิ์หลังจาก

   วันสิ้นสุดการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ตามลําดับ

   ตอบกลับ
เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป