/>

จิตอาสา [ยินดีให้แชร์]

วิว
จิตอาสา คือ การร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริม “จิตอาสา” จิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม หรือความทุกข์ยากของผู้คน และปรารถนาเข้าไปช่วย ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา ลงแรงเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขที่ได้ช่วยผู้อื่น จะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนา “จิตวิญญาณ” ของเราด้วย เป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม…อีกทั้งยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็นตัว เป็นตนของตนเองลงได้บ้าง 
 
“อาสาสมัคร” เป็นงานที่เกิดจากผู้ที่มี จิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างมาก กับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น

“จิตอาสา” คือ ใจที่มีความต้องการที่จะทำด้วยความเต็มใจและสมัครใจ ซึ่งมาจากคำว่า จิต หมายถึง 
สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึกและรวมกับคำว่า อาสา หมายถึง ความหวัง ความต้องการ รับทำด้วยความเต็มใจ (กิรตินันท์ จันทร์ประไพ พ.ศ.2555)

ความสำคัญของจิตอาสา

1.ทำให้บุคคลมีความคิขั้นสูงช่วยยกระดับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตา เพราะจิตอาสามุ่งเน้น
การให้มากกว่าการรับ ทำให้ได้พบความสุขที่เกิดจากการให้ ซึ่งเป็นความสุขที่มีคุณค่ากว่าความสุขที่เกิดจากการได้รับ

2. บุคคลที่มีจิตอาสาย่อมเป็นที่รักใคร่ของบุคคลรอบข้างเพราะมองเห็นคุณค่าในความดีที่มี
อยู่ในบุคคลนั้น มากกว่ามูลค่าของทรัพย์สินใดๆ นอกจากนี้ยังเป็นการผูกมิตรแท้ได้อย่างยั่งยืน

3. ทำให้สังคมมีการแบ่งปัน การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งของ
สาธารณะเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบตัว

4. ทำให้สังคมน่าอยู่และเป็นสังคมคุณภาพที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน

งานจิตอาสาที่ได้ไปทำมา คือ ไปช่วยคุณป้าพนักงานเก็บขวดน้ำพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ในภายหลัง สถานที่ที่ไปทำคือ วัดโพธิ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2562 หลังจากที่ได้ไปช่วยเก็บขวดน้ำเหล่านั้นก็ทำให้รู้สึกดีที่ได้ช่วยทำให้วัดสะอาดขึ้น ดูดีสำหรับการท่องเที่ยวไทยและยังได้ช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนได้ด้วยไม่ว่าจะมากน้อยขนาดไหนก็ตาม และยังได้ช่วยทุ่นแรงคุณป้าให้เหนื่อยน้อยลง เป็นความรู้สึกดีๆที่ได้ช่วยเหลือสังคมนี้ในหลายๆด้าน 

อ้างอิง
http://kijakran.rpu.ac.th/template2/article_inside.php?article_id=141
http://www.volunteerspirit.org/?p=30162

ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป