/>

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. MOU Hankyong ประเทศเกาหลีใต้ [ยินดีให้แชร์]

ิbooky
Guest IP
วิว
#มจพ #MOU #เกาหลี
เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือกับ Prof. Dr. Lee Eul Gyu, Dean of Engineering College, Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สืบเนื่องจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศให้เข้มแข็ง รวมถึงตอบสนองแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปพร้อมกัน ซึ่งมี รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร และ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ของทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ในส่วนของโครงการดังกล่าวมี ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมคณะทำงานอีกหลายท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ ผศ.ดร.จรัญ แสนราช ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์ อาจารย์วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และนางสาวรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ
ส่วนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระหว่างคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและ Hankyong National University ประเทศเกาหลีใต้ ได้นำเสนอผลงานวิชาการร่วมกัน ได้แก่ การนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่องที่ 1 Fine dust escape application เรื่องที่ 2 Manufacture of sunscreen containing CNF-TiO2 เรื่องที่ 3 Development of nutritional Supplement with anti-oxidizing effect using Trapa japonica extract และเรื่องที่ 4 Virtual Glove เป็นต้น
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของ
นักศึกษาและคณาจารย์อันจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา และคณาจารย์ ที่เกิดจากความร่วมมือเพื่อพัฒนาระห่วางประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอาเซียนด้วย
สอบรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณรติภัทร ไกรศรีวรรธนะ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 3201, 3202
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป