ซ่อน
แสดง

IAM สาขานวัตกรรมโฆษณา และ สื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต [ยินดีให้แชร์]

วิว
สวัสดีครับสำหรับน้องๆที่กำลังจบการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่6 นี้ พี่ๆมาแนะนำสาขานึง ในส่วนของ คณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
BACHELOR OF COMMUNICATION ART B.Com.Arts 

ca.rsu.ac.th
            
ปรัชญา 
           
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ดิจิทัล มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งไปสู่ความเป็นผู้นำ ของสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน และการเป็นศูนย์กลางเพื่อการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารทางด้านการสื่อสารและการวิจัย

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
           
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่าและผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามระเบียบ การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยรังสิต
 
หลักสูตร  
           4
ปี 135 หน่วยกิต
 
จุดเด่นของหลักสูตร
            ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  1. มีความรู้ความสามารถในวิทยาการด้านการสื่อสารมวลชน ทั้งองค์ความรู้ในโลกตะวันออกและตะวันตก เข้าใจและสามารถใช้สื่อชนิดต่างๆเพื่อถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. .สามารถประยุกต์ความรู้ ความสามารถ ทักษะที่มีให้เข้ากับการทำงานในพื้นที่ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา มีทักษะในการประสานความรู้ความสามารถกับผู้อื่น
  3. มีบุคลิกภาพใฝ่รู้และสร้างสรรค์ เป็นนักวิชาการ นักคิด นักปฏิบัติที่ทำงานได้อย่างหลากหลายด้วยความอุตสาหะ และมีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยความรับผิดชอบ มีความรู้พื้นฐานที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในสาขาวิชาชีพและสาขาอื่นๆ
สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ 
           
เรียนรู้ศาสตร์แห่งการโฆษณาจากพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง สู่การสร้างนวัตกรรมการโฆษณา โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์สื่ออย่างแตกต่างและโดดเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ หรือต่อยอดธุรกิจส่วนตัว รวมถึงจุดประกายการสร้างธุรกิจใหม่ในยุคสื่อดิจิทัล
แนวทางการประกอบอาชีพ 
           
บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทวางแผนสื่อ บริษัทรับจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ผู้ผลิตสื่อโฆษณาต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อดิจิทัล ฝ่ายการตลาด สื่อสารองค์กร ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อโฆษณาในภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประกอบอาชีพอิสระโดยนำทักษะไปปรับใช้หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
ส่งกำลังใจให้ จขกท.

แสดงความคิดเห็น

กระทู้ที่คนนิยมอ่านต่อ

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เด็กดี TCAS

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป