/>

ความสำคัญ ประโยชน์ และวิธีการวางแผนดูแลสุขภาพ [ยินดีให้แชร์]

MLJP
Guest IP
วิว
ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ
การที่เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนั้นต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง เช่น การมีสมรรถภาพดี อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ตามปกติ มีบุคลิกภาพที่ดี มองโลกในแง่ดี คิดในทางบวก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น มีเพื่อน ญาติพี่น้องที่รักใคร เอื้ออาทรต่อกัน ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง ซึ่งสามารถทำได้โดยทุกคนจะต้องดูแลรักษาและพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงเพื่อนในโรงเรียนและในชุมชน โดยแต่ละบุคคลนั้นต้องมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ดี การดูแลสุขภาพของตนเองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกคนเพราะการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างและจิตใจ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำด้วยตัวเอง คนอื่นมาทำให้ไม่ได้ และสุขภาพดีไม่มีขายหากใครอยากได้ก็ต้องปฏิบัติด้วยตัวเอง
ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ

การดูแลสุขภาพจะทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1.ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีสภาพสมบูรณ์และเป็นปกติ ทรุดโทรมช้า

2.ทำให้ระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างเป็นปกติ และมีประสิทธิภาพ

3.ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

4.ทำให้ฟื้นจากความเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใส มีอารมณ์ดีและมองโลกในแง่ดี

5.ทำให้อายุยืนยาว ทำให้เป็นผู้ที่มีพลังในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

6.ทำให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของสังคม
วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพ

การวางแผนการดูแลสุขภาพ อวัยวะต่างๆของร่างกายคนเราล้วนมีหน้าที่สำคัญและทำงานประสานสอดคล้องกันอยู่ตลอดเวลา หากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งชำรุดหรือไม่อาจทำหน้าที่ได้ก็จะส่งผลกระทบกับส่วนอื่นๆ ของร่างกายด้วย

เราจึงควรที่จะดูแลรักษาให้ร่างกายมีความสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและความทุพลภาพต่างๆ ซึ่งก็คือการดูแลรักษาสุขภาพของเรานั่นเอง การดูแลรักษาสุขภาพนี้ ทำได้ดังนี้

1. การรับประทานอาหาร ควรรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาดและสารอาหารสมบูรณ์ ครบถ้วนและเหมาะสมกับวัย

2. การออกกำลังกาย ควรจัดระยะเวลาออกกำลังกายแต่ละวันเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที และใช้วิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายแต่ละวัย

3. การพักผ่อน ควรพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันในสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะ

4. การตรวจสุขภาพ ควรวางแผนตรวจสุขภาพตามระยะที่เหมาะสม เช่น การตรวจฟัน ทุกๆ 6 เดือน เป็นต้น ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 40 ปี ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพทั่วไปอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทราบสุขภาพของร่างกายและสามารถดูแลรักษาส่วนที่บกพร่องอย่างทันท่วงที
อ้างอิง:https://sites.google.com/site/ann5481136701/bth-thi3kar-dulae-raksa-sukhphaph-tam-way/3-1khwam-sakhay-prayochn-laea-withi-kar-wangphaen-dulae-sukhphaph และ
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา๔
ให้หัวใจกระทู้นี้ ~

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา / ติดต่อเรา

เว็บ Dek-D

เข้าผ่านแอป ง่ายกว่า

ติดตั้งแอป
ติดตั้งแอป