L o a d i n g . . .

รับสมัคร ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

โพสต์ 28 ธ.ค. 61 13:42  FPH Thammasat  270
  •  ประเภท : เปิดรับสมัคร
  •  ระยะเวลา : 2 ม.ค. 2562 - 15 ก.พ. 2562
  •  กลุ่มเป้าหมาย : เด็กมหา'ลัย , ผู้ใหญ่ / ผู้ปกครอง


รับสมัคร ปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
รับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2562
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (จัดการเรียนการสอน ณ มธ.ศูนย์รังสิต)
   
คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 จึงขอประกาศรายละเอียด วิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้


สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรตามประกาศนี้ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา
   
จำนวนรับเข้าศึกษา 45 คน
   
แขนงวิชาที่รับสมัคร
1. แขนงวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. แขนงวิชาการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. แขนงวิชาการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ
4. แขนงวิชาการจัดการการบริการสุขภาพ
5. แขนงวิชาวิทยาการระบาดและการจัดการสารสนเทศทางสาธารณสุข
   
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุข หรือสุขภาพ หรือสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
(นับจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
3. กรณีที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4.2 สามารถสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ แต่ทั้งนี้การพิจารณาการได้รับคัดเลือกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา
4. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
5. ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET) หรือ IELTS หรือ TOEFL (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
   
กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร
  ทางไปรษณีย์ บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  ด้วยตนเอง บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
  สมัครผ่านระบบออนไลน์ (https://goo.gl/jehdmJ) บัดนี้ – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมสถานที่สอบ   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
- สอบข้อเขียน  วันที่ 2 มีนาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พร้อมสถานที่สอบ   วันที่ 13 มีนาคม 2562
- สอบสัมภาษณ์  วันที่ 16 มีนาคม 2562
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา   วันที่ 22 มีนาคม 2562
       
ข้อมูลเพิ่มเติม
ระบบรับสมัครออนไลน์ https://goo.gl/jehdmJ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fph.tu.ac.th/recruit

ข่าวอัพเดทแบรนด์ชั้นนำ